Tasa-arvotyön profiilin nostaminen

Haaste: Organisaatiossa oli tasa-arvosuunnitelma, mutta tasa-arvotyön profiili ei ollut kovin korkealla. Tasa-arvokyselyn vastausprosentti oli alhainen, joka osaltaan kertoi siitä, ettei henkilökunta pitänyt aihetta tärkeänä. Organisaatiossa tasa-arvotyö oli myös henkilöitynyttä, jolloin osa ei kokenut sitä osaksi omaa työtään.

Millaisia ratkaisuja kehitettiin: Organisaatiossa järjestettiin henkilökunnalle suunnattuja tilaisuuksia, joissa johto otti voimakkaasti kantaa tasa-arvotyön puolesta. Lisäksi ulkopuolinen asiantuntija työskenteli henkilökunnan kanssa kontekstualisoimalla organisaation tasa-arvotyön laajempaan kehykseen. Henkilökunta sai tietoa tasa-arvosuunnitelman merkityksestä ja työskentelyn avulla pystyttiin kehittämään konkreettisia toimenpiteitä tasa-arvonäkökulman edistämiseen omassa työssä.

Tulos: Organisaatiossa onnistuttiin nostamaan tasa-arvotyön profiilia. Ulkopuolinen tuki auttoi siirtämään näkökulmaa enemmän jokaisen työntekijän omaan rooliin, kun aiemmin tasa-arvotyö oli henkilöitynyt yhteen aktiiviseen työntekijään. Lisäksi johdon voimakas esiintulo ja sitouminen tasa-arvokysymyksiin toivat työn merkitystä esille aiempaa paremmin.  Organisaatiossa tehtiin myös palkkakartoitus, jossa huomattiin, ettei organisaatiossa ennakko-oletuksista huolimatta ollut selittämättömiä eroja miesten ja naisten palkkojen välillä.

Comments are closed.